ازمون جریان جرمی مذاب

هدف: اندازه‌گیری نرخ جریان جرمی مذاب پلاستیک های گرما نرم


دستگاه در دمای 190 درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌شود، پس از رسیدن به این دما، 3 تا 8 گرم نمونه از ماده اولیه برداشته و در داخل سیلندر دستگاه قرار داده می‌شود و بر اساس ماده تحت آزمایش، وزنه‌ای با جرم مشخص روی پیستون قرار می‌گیرد.
بر اساس ویسکوزیته ماده، جریان خروجی از دستگاه متفاوت است. ماده‌ی مذاب خروجی از دستگاه در زمان معین برش داده می‌شود تا نمونه‌های بدست آمده طولی معادل 15 تا 25 میلیمتر داشته باشند. سپس با استفاده از زمان برش و میانگین جرمی نمونه‌ها، میزان نرخ جریان مذاب بدست می‌آید. میزان سهولت جریان مذاب موادی چون PEX، PERT و چسب، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند تولید لوله دارد.

<برای بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید>