ازمون استحکام فشاری بلند مدت(هیدرواستاتیک)

هدف: سنجش مقاومت لوله‌های چند لایه در برابر فشار مداوم


این آزمون برای لوله‌های پنج لایه، وابسته به نوع محیط آزمون به دو روش قابل اجرا است:

روش اول : استفاده از حمام آب (تست فشار هیدرواستاتیک آب در آب)
در این روش نمونه‌ لوله که محتوی سیال می‌باشد، به منظور هم دمایی به مدت 2 ساعت در حمام آب قرار می‌گیرد. پس از تعادل دمایی نمونه‌ لوله به مدت 10 ساعت در دمای 82 درجه سانتی‌گراد و تحت فشار داخلی 27 بار مورد آزمایش قرار می‌گیرد. طول نمونه‌های لوله استفاده شده در این آزمون حداقل 25 سانتی‌متر می‌باشد. هیچ یک از نمونه‌‌ها در این روش، نباید دچار شکست، انفجار، بادکردگی و یا دانه دانه شدن گردند. 

روش دوم :  استفاده از آون هوا (تست فشار هیدرواستاتیک آب در هوا)
در این روش نمونه لوله که محتوی سیال می‌باشد، به منظور هم دمایی به مدت 4 ساعت در آون هوا قرار می‌گیرد. پس از تعادل دمایی، نمونه لوله به مدت 22 ساعت در دمای آزمون 95 درجه سانتی‌گراد و تحت فشار داخلی 25 بار مورد آزمون قرار می‌گیرد. طول نمونه لوله استفاده شده در این آزمون حداقل 10 برابر قطر خارجی می‌باشد. مجدداً هیچ یک از نمونه‌‌ها در این روش، نباید دچار ترکیدگی، بادکردگی و یا نشتی شوند.
 

<برای بزرگ نمایی روی عکس ها کلیک کنید>