بست لوله

بست لوله

کد

DN

[mm]

تعداد در کارتن

HT 13500

40

20

HT 13510

50

20

HT 13520

75

20

HT 13530

110

20

HT 13590

(سفید)32

1

محصولات مشابه