کلکتور طرح BTS سایز(11/2x1)

کلکتور طرح BTS سایز(11/2x1)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

38402

2b

2

38403

3b

2

38404

4b

2

38405

5b

2

38406

6b

2

38407

7b

2

38408

8b

2

38409

9b

2

38410

10b

2

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه