کلکتور طرح BTS سایز(11/2x1/2)

کلکتور طرح BTS سایز(11/2x1/2)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

39402

2b

2

39403

3b

2

39404

4b

2

39405

5b

2

39406

6b

2

39407

7b

2

39408

8b

2

39409

9b

2

39410

10b

2

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه