کلکتور طرح BTS سایز(1x3/4)

کلکتور طرح BTS سایز(1x3/4)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

39202

2b

6

39203

3b

6

39204

4b

6

39205

5b

6

39206 6b 6
39207 7b 6
39208 8b 6
39209 9b 6
39210 10b 6

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه