شیر توپی توپیچ (دسته پروانه ای)

شیر توپی توپیچ(دسته پروانه ای)

کد

اندازه

کارتن بزرگ

کارتن کوچک

36202

1/2

96

-

36203

3/4

48

-

36204

1

32

-

36205 1/4 1 16 -

 

محصولات مشابه