شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ

شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ

کد

اندازه

کارتن بزرگ

کارتن کوچک

36134

1

16

-

36135

1/4 1

16

-

36154

1 توپیچ  × 3/4 روپیچ

16

-

36155

1/4 1  توپیچ  × 1 روپیچ

16

-

 

 <اطلاعات بیشتر ....>

محصولات مشابه