شیر توپی روپیچ (دسته پروانه ای)

شیر توپی روپیچ(دسته پروانه ای)

کد

اندازه

کارتن بزرگ

کارتن کوچک

36402

1/2

96

-

36403

3/4

48

-

36404

1

32

-

محصولات مشابه