سه راهی تبدیل پرسی

سه راهی تبدیل پرسی

کد

اندازه

کارتن بزرگ کارتن کوچک

53130

40x20x40

-

12

53132

40x25x40

-

8

53134

40x32x32

-

8

53136

40x32x40

-

8

53138

40x40x32

-

4
محصولات مشابه