درپوش توپیچ کلکتور

درپوش توپیچ کلکتور

کد

اندازه

سوراخ هواگیری

پیچ تخلیه هوا

کارتن بزرگ

کارتن کوچک

37502

3/4

-

-

-

200

37504

1

-

-

-

120

37506

1/4 1

-

-

112

-

37507

1/2 1

-

-

-

36

37508

2

-

-

-

32

37702

3/4

1/8

-

-

200

37704

1

1/8

-

-

120

37706

1/4 1

1/8

-

112

-

37707

1/2 1

1

-

-

24

37708

2

1

-

-

32


 * این دسته از درپوش ها همراه با واشر آب بند انتها ارائه می‌شوند *

محصولات مشابه