سه راهی صفحه دار 90 توپیچ کوپلی

سه راهی صفحه‌دار 90 توپیچ کوپلی

کد

اندازه

 کارتن بزرگ

کارتن کوچک

73802

16x1/2x16

-

32

73804

20x1/2x20

-

24

محصولات مشابه