سه راهی تبدیل دیواری 90 کوپلی

سه راهی تبدیل دیواری 90 کوپلی

کد

اندازه

کارتن بزرگ

 کارتن کوچک

73605

16x1/2x20

-

24

73606

20x1/2x16

-

24

محصولات مشابه