سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی

سه راهی صفحه‌دار توپیچ کوپلی

کد

اندازه

کارتن بزرگ

 کارتن کوچک

73702

16x1/2x16

-

40

73704

20x1/2x20

-

24

محصولات مشابه