سه راهی توپیچ کوپلی

سه راهی توپیچ کوپلی

کد

اندازه

 کارتن بزرگ

کارتن کوچک

73302

16x1/2x16

-

56

73304

20x1/2x20

-

40

73308

25x1/2x25

-

20

73310

25x3/4x25

-

20

73313

32x1x32

-

12

محصولات مشابه