زانو دیواری توپیچ کوپلی

زانو دیواری توپیچ کوپلی

کد

اندازه

 کارتن بزرگ

 کارتن کوچک

72402

16x1/2

-

48

72404

20x1/2

-

48

72406

25x3/4

-

32

محصولات مشابه