نرم افزار محاسبه گرBTS -محاسبه گر مقاومت حرارتی
نرم افزار ‌های محاسبه‌گر BTS

<<محاسبه‌گر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻰ>>


ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﻰ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﻰ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻗﺪم اول ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﻰ و ﺑﺮودﺗﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.

ﯾﮑﻰ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﻰ و ﺑﺮودﺗﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻰ دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻰ دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺪاول زﯾﺎدى اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﻰ از آن را در ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮزدﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ BTS به ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻰ، برای اولین بار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻰ را ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﻤﻮده و به صورت رایگان در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎى ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻰ در ﻫﺮ دﯾﻮار ﯾﺎ ﺳﻘﻒ را ﺑﻪ دﺳﺖ می‌آورد.

راهنمای نصب نرم افزارهای تخصصی

دانلود نرم افزار مقاومت حرارتی

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبه گر مقاومت حرارتی


عکس زیر مثالی برای محاسبه مقاومت حرارتی دیوار توسط نرم افزار محاسبه گر BTS است.