ازمون مانایی فشاری

هدف: تعیین مشخصه‌های مانایی فشاری لاستیک‌های ولکانیده و گرمانرم (اورینگ) در دماهای بالا


پس از آماده‌سازی صفحات فشاری، آزمونه و فاصله گذارها بین صفحات فشاری به وسیله پیچ محکم می‌شوند. ضخامت فاصله گذارها باید به گونه‌ای تعیین شود که مقدار فشردگی نمونه اورینگ در میان صفحات فشاری تقریبا 25 درصد ضخامت اولیه آن باشد. دستگاه تست به همراه نمونه برای مدت زمان 24 ساعت در دمای 125 درجه سانتی‌گراد قرار داده می‌شود. پس از خارج کردن نمونه از میان صفحات فشاری، به مدت 30 دقیقه در دمای استاندارد آزمایشگاه (23 درجه سانتی‌گراد) برای بازگشت نگه داشته می‌شود و پس از آن ضخامت نمونه اندازه‌گیری می‌شود. تغییرات ضخامت قابل قبول نمونه اورینگ مطابق استاندارد باید عددی بین صفر تا 20 درصد باشد.

<برای بزرگ نمایی روی عکس  کلیک کنید> 

آزمون مانایی فشاری