کلکتور طرح BTS سایز(2x11/4)

کلکتور طرح BTS سایز(2x11/4)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

39002

2b

2

39003

3b

2

39004

4b

2

39005

5b

2

39006

6b

2

39007

7b

2

39008

8b

2

39009

9b

2

39010

10b

2

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه